Møte i Næringsalliansen 5. mars 2014

Referat møte i Næringsalliansen 5. mars 2014
Referent: Krister Hoaas

Til stede: Svein Nordvik (Nordhordland Industrilag), Torleiv Ljones (Kvam Næringsråd, Hardangerrådet), Bertil Ove Skeie (Kvam Næringsråd), Knut Bjørnås (Samnanger Næringsforum), Svein Aksel Sellevold (Vaksdal Næringsselskap), Per Aarsand (Vest Næringsråd), Marit Warncke (Bergen Næringsråd), Krister Hoaas (Bergen Næringsråd)
Forfall: Austevoll Næringsråd, Osterøy Industrilag, Etne Næringsutvikling, Fusa Næringslivslag, Askøy Næringslivsforening, Arna Næringsforum, Stord Næringsråd.

1. arealguiden.no – BRB
Tone Hartvedt, kommunikasjonssjef i BRB, presenterte arealguiden.no – en nettbasert løsning for kartlegging av tilgjengelig næringsareal i regionen. Blant formålene er se på den funksjonelle bergensregionen under ett for å skaffe areal/eiendommer til arealkrevende næringsareal. Hensikten er å vise frem og skaffe oversikt over hvor det er næringsareal som er ledig/tilgjengelig. Enten som ledige tomter for salg eller leie, eller ledig areal i bygg. BRB ønsker hjelp til å fylle arealkartet med næringstomter og -arealer til salgs/til leie osv. Intensjonen er å koble dette med lenker til aktuelle kommunedelplaner/gjeldende reguleringsplaner som gir status for regulering, planstatus etc.
Innspill, tomter og lenker til utbygging av arealguiden kan sendes til post@brb.no BRB trenger kartkoordinatorer for tomtene for å kunne legge dem inn, samt lenker til nettsider som informerer om ledige arealer.
Her er lenken til Næringslivets arealbehov og lokaliseringspreferanser: http://brb.no/publish_files/rapport_naeringsarealanalyse_brb_asplan_viak_trykket_versjon_liten_lowrespdf.pdf Opplisting av de områdene starter på side 47.
Her er også lenke til rapporten: Behov for næringsarealer i Bergensregionen: http://brb.no/publish_files/noaringsarealer_brb_rapport_12_jan_2012_2.pdf
Nettadressen til Arealguiden: http://www.arealguiden.no/Arealguiden.no/Bergensregionen

2. Statusrapport om medlemsforeningenes viktigste saker/aktiviteter.
Svein Nordvik (Nordhordland Industrilag): Mongstad fikk ilandføring av Johan Sverdrup. Statoil satser på Mongstad som senter for logistikk – fra 2016. God optimisme til tross for «månelandingskrasj». Kommunestrukturdebatt er i god gang. Spennende. Bekymret for fremdriften til Nyborgtunnelen.
Torleiv Ljones (Kvam næringsråd og Hardanger næringsforening): Har fått i oppdrag fra kommunen om å lage forslag til delplan for næring og kompetanse. Jobber med å etablere næringshage for Hardanger fordelt på tre steder: Øystese, Odda og Eidfjord. Hardanger skal etablere et turistinfosenter på Bu, med gardsmat, turistinfo og vinmonopol. Jobber med å få til samordnet turistinfo for hele Hardanger.
Jobber for E134 som øst/vest-forbindelse m ny vei via Norheimsund (se nedenfor).
Knut Bjørnås (Samnanger Næringsforum): Har kursvirksomhet om etablering av bedrifter i Samnanger. Har jobbet med vegskilting, ny småbåthavn. Melder om sterk økning i handelen på Bjørkreim etter bomstasjonene kom opp i Kvam. Viktigste samferdselssak: Arnatunnelen.
Svein Aksel Sellevold (Vaksdal Næringsselskap): Jobber med prosjektet «Inn i fabrikken». Turist- og museumsprosjekt for å etablere nettverk for reiseliv i «Industriens Norge» – Sauda, Odda, Vaksdal m.fl. Samarbeid m flere aktører – NCE Reiseliv, Tide, Innovasjon Norge, Fylkeskommunen osv.
Viktigste samferdselssak: KVU og trasévalg E16 Bergen – Voss (varslet før sommeren).
Per Aarsand (Vest Næringsråd): Har flyttet fra Straume næringspark til Sartorgården. Samlokalisert m «Kysteventyret», et samarbeid m Gode Sirklar. Jobber for å få ansvaret for og utvikle kystdelen av reiseliv fra Sunnhordland til Gulen. Jobber tett m Sotra vgs på ungdomsprosjekter, blant annet ny vgs i «Kunnskapsbyen», som et element i Sotra Kystby.
Nærmer seg 550 medlemsbedrifter. Har aldri vært i nærheten av dagens aktivitetsnivå.
Marit Warncke (Bergen Næringsråd): Bergen Næringsråd vil jobbe med et regionalt/vestlandsk perspektiv. Vil legge ressurser i satsing på fem nøkkelområder: Infrastruktur, eksport, kunnskap, energi, eierskap. Arbeidet har allerede startet. Mulighetsvindu for Vestlandet.
Samferdselsspørsmål høyt på agendaen. Bygging av ny terminal på Flesland Lufthavn, uten stopp, er viktig. Prosessen i kritisk fase. BN har sendt brev til statsministeren og næringsministeren om dette (se vedlegg). Tilbakemelding fra Næringsalliansens medlemmer om at de ønsker å samarbeide om brev. Innspill til felles brev sendes Krister Hoaas på krister@bergen-chamber.no snarest.
BN jobber med å få på plass Senter for utenlandsk arbeidskraft (SUA). Alle aktører er nå klare til å starte arbeidet. Mangler statlige kroner til stillinger.

3. Øst/vest-forbindelser E16-Rv52-Rv50-Rv7-E134
Regjeringen ved samferdselsminister Solvik-Olsen har signalisert at de vil satse på en «hovedvei» som øst/vest-forbindelse. Ulike interesser og tilnærming blant Næringsalliansens medlemmer. Kvam Næringsråd ved Torleiv Ljones presenterte mulig løsning m E134 som hovedvei via Norheimsund (se vedlegg). Blir E134 valgt som hovedforbindelse øst/vest, blir korteste vei Bergen – Haukeli gjennom den foreslåtte traseen, som inkluderer Arnatunnel, tunnel Arna-Gaupne og tunnel under Kvamskogen. Det alternativet som krever minst ny vei. Blir også raskeste vei til Granvin og dermed Rv7 over Hardangervidda. Forslaget mottatt med interesse. Trenger mer bearbeidelse.
Relativt stor enighet om at det ikke er i Hordalands interesse å bare har ett godt alternativ. Sårbarheten ved det har vist seg mange ganger i 2013 med rasstengte veier på E16, Rv7 v Tokagjelet og brann i Gudvangatunnelen.

4. Kollektivstrategi for Hordaland
Hordaland fylkeskommune har sin «Kollektivstrategi for Hordaland» ute på høring med frist 1. april. Enighet om at Næringsalliansen skal komme med felles innspill.
Hovedinntrykk fra høringsutkastet:
• Styrking av kollektivtilbudet for de store reisestrømmene.
• Utvikling av et enklere og mer effektivt linjenett
• Videreutvikling av stamlinjene i Bergen
• Utvikle regionale stamlinjer i bergensområdet
• Knytte regionene i fylket sammen
• Samornde offentlig transport i tynt befolkede områder
Flertallet av Næringsrådets medlemmer bekymret hvis dette medfører en nedbygging av tilbudet utenfor det sentrale bergensområdet. Det vil i så fall forsterke en sentralisering i fylket. Viktig å ivareta gode direktelinjer mellom tettsteder/kommuner ekspressruter til og fra regionsentre og til og fra Bergen, kombinert med bedre park & ride-muligheter.
Jobbe for et mer differensiert tilbud ute i distriktene, dimensjonert for trafikkgrunnlaget.
Ovenstående i kursiv danner grunnlaget for felles høringsuttalelse fra Næringsalliansen. Skal det realiseres må innspill sendes til Krister Hoaas (krister@bergen-chamber.no) snarest. Utkast vil så bli utformet og sendt på «høring».

5. Fastsettelse av møtedato for neste møte (AU).
8. april kl. 09.30

Legg igjen en kommentar