Hovedforum 8. april 2013

 Referat Hovedforum 8.april 2013 kl. 1600.

                                                                                                                                                             Bergen 08.04.13

Tilstede: Svein Nordvik (NHIL), Per Aarsand (Vest Næringsråd), Anne-Grete Sandtorv (Stord Næringsråd), Lars Magne Bysheim, Lars Mjøs (begge Osterøy Industrilag), Marit Warncke, Martin Larsen Hirth, Atle Kvamme (alle Bergen Næringsråd), Torleif Ljones (/Hardanger Næringsråd), Asbjørn Moe (Etne Næringsutvikling), Svein Aksel Sellevold (Vaksdal Næringsselskap), Egil Hauge (Fusa Utviklingsselskap), Knut Bjørnås (Samnanger Næringsforum) og Bertil Ove Skeie (Kvam Næringsråd).

Rune Haugsdal og Bård Sandal fra Hordaland fylkeskommune var til stede under sak 1 og 2.     

Møteleder: Svein M. Nordvik
Referent: Martin Larsen Hirth

Agenda:

1. Gjennomgang av Næringsalliansens aktivitet i 2012
2. Hvordan tenker Hordaland fylkeskommune innen næringsutvikling v/fylkesrådmann Rune Haugsdal og regionaldirektør Bård Sandal
3. Hvilke saker skal Næringsalliansen fronte i 2013?
4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2013
5. Valg av arbeidsutvalg
6. Eventuelt

1. Gjennomgang av Næringsalliansens aktivitet i 2012

Svein Nordvik gikk gjennom Næringsalliansens aktivitet i 2012. Hovedarbeidet har vært konsentrert rundt infrastruktur, kompetanse og regional utvikling. Innen disse områdene har det vært knyttet aktiviteter til følgende:

Infrastruktur: Nasjonal transportplan, Kyststamveien E39, Nyborgtunnelen, Arnatunnelen, Sotrasambandet

Kompetanse: Mer fleksibel og yrkesrettet fagutdanning, skolebruksplan, felles medlemsmøte om fagutdanning

Regional utvikling: Felles areal- og transportplan, tilstrekkelig tilgang på næringsareal

Det er også gjennomført to felles spørreundersøkelser og skrevet tre felles høringsuttaler.

For øvrig ble det vist til vedlagt årsberetning fra Næringsalliansen.

Det ble kommentert fra Torleif Ljones at under forrige hovedforum i 2011 ble det fattet vedtak om å invitere Hardanger Næringsråd inn i Arbeidsutvalget, men at dette ikke hadde skjedd. Arbeidsutvalget medgav at dette var riktig, men at kommunikasjonsproblemer hadde ført til at så ikke hadde skjedd. Arbeidsutvalget beklaget dette og foreslo å komme tilbake til spørsmålet under sakslistens punkt 5 – Valg.

2. Hvordan tenker Hordaland fylkeskommune innen næringsutvikling v/fylkesrådmann Rune Haugsdal og regionalsjef Bård Sandal

Fylkesrådsmann Rune Haugsdal og regionaldirektør Bård Sandal orienterte om fylkeskommunens syn på næringsutvikling. De er begge to ferske i jobben og hele ledergruppen i HFK har vært gjennom store utskiftninger de siste årene. De la begge vekt på ønsket om å være en solid samarbeidsaktør mot næringslivet og Næringsalliansen.

Fylket jobber for tiden med regional næringsplan for 2013-2017 og ønsker å bli mer strategi- og handlingsorientert i sin næringsutvikling. Det har vært en utfordring at midler blir bundet opp i prosjekt som ofte går over i en permanent tilværelse. Regionalt utviklingsprogram er handlingsprogrammet for næringsutvikling og forvalter ca 80 millioner kroner. Regionalt næringsforum er tildelingsmyndighet for disse midlene.

Fylkeskommunen har forholdsvis nylig vedtatt regional transportplan og en ny skolebruksplan som har vært viktig for næringslivet. Det vises ellers til presentasjonen som er vedlagt referatet.

Kommentarer til fylkeskommunens innlegg:

Torleif Ljones presiserte viktigheten av å unngå en todeling av fylket og å legge sterkere til rette for utvikling av indre deler av fylket. Realisering av Arnatunnelen er viktig for utvikling mot øst. Det er også et ønske fra indre deler av fylket å få E39 på indre trasé. Næringsalliansen anerkjenner at trasévalget for E39 er et spørsmål hvor det er urealistisk at alliansen klarer å samle seg om et felles standpunkt.

Det ble fra flere etterlyst bedre samkjøring og koordinering mellom fylkeskommunens ulike planverk. Skolebruksplanen ble pekt på som et eksempel.

Vedlikehold av vei må også prioriteres, ikke bare utbygging av nye veier. For næringsforeninger et stykke utenfor Bergen er det en stadig større utfordring av kvaliteten til påkoblingsveier mot hovedtransportårene er for dårlig.

Marit Warncke meddelte fylkeskommunens representanter at Næringsalliansen ønsker å være en felles stemme for næringslivet og at det er et konkret ønske om å få plass i regional næringsforum for Næringsalliansen.

Respons fra fylkeskommunen

Fylkeskommunen er bevisst på problemstillingen knyttet til todeling av fylket og viste til at mye av RUP-midlene har gått til prosjekt i indre deler av fylket.

Det er et forbedringspotensial for å samordne planverket bedre.

Skolebruksplanen var en prosess som vekket mye lokalt engasjement og som også illustrerte motsetningen mellom å samle utdanningsmiljø og å ha en lokal tilstedeværelse. Det ligger flere avgjørelser i fremtiden når ulike klasser skal plasseres.

3. Hvilke saker skal Næringsalliansen fronte i 2013?

Den felles næringspolitiske undersøkelsen utført høsten 2012 viser ganske entydig at mangel på kompetent arbeidskraft og det å få en god infrastruktur er de to viktigste sakene for medlemmene i Næringsalliansen. Slik sett ligger dagens toppsaker fast.

Skolebruksplanen ble fremhevet som et godt eksempel på hvordan Næringsalliansen bør jobbe – med en felles overordnet høringsuttale og rom for at de regionale foreningene kom med sine lokale synspunkt.

Av tema som bør løftes inn i valgkampen utover toppsakene er:

–          Kommune- og fylkessammenslåing

–          Mer midler til forskning og utvikling

Det er avtalt et felles valgmøte 3.september i Bergen.

Det ble stilt spørsmål rundt Business Region Bergen sine arbeidsområder. Næringsalliansen har vært forholdsvis passiv partner på prosjekt derfra, men det bør vurderes om vi i større grad skal stille krav til innhold. Nå gjennomgår BRB en strategiprosess og det ansettes ny adm. direktør. Det er naturlig å avvente denne prosessen før ytterligere vurderinger gjøres.

4. Fastsettelse av medlemskontingent for 2013

Arbeidsutvalget innstilling om å beholde eksisterende kontingentstruktur ble vedtatt uten kommentarer.

5. Valg av arbeidsutvalg

Torleif Ljones trer inn i arbeidsutvalget som representant for Hardanger Næringsråd. De øvrige medlemmene av arbeidsutvalget ble gjenvalgt. AU består i 2013 av Marit Warncke (Bergen Næringsråd), Per Aarsand (Vest Næringsråd), Svein M. Nordvik (NHIL), Anne Grete Sandtorv (Stord Næringsråd), Lars Magne Bysheim (Osterøy Industrilag) og Torleif Ljones (Hardanger Næringsråd)

6. Eventuelt

Det er ønskelig å få med næringslivsorgansiasjoner på Voss i Næringsalliansen for å bedre representere hele fylket. Administrasjonssekretær tar kontakt for å diskutere medlemskap.

Det ble presisert fra arbeidsutvalget at det er viktig for alle medlemmene å spille inn saker fortløpende gjennom året, slik at medlemskapet blir mest mulig aktivt.

Hovedforumet ble avsluttet kl. 1830

Legg igjen en kommentar