Arbeidsutvalget 20. juni 2013

 

Referat Arbeidsutvalget 20.juni 2013

                                                                                                                                                             Bergen 24.06.2013

Tilstede: Anne Grete Sandtorv (Stord Næringsråd), Svein M. Nordvik (NHIL), Per Aarsand (Vest Næringsråd), Lars Magne Bysheim (Osterøy Industrilag) og Martin Larsen Hirth (Bergen Næringsråd)

Forfall: Marit Warncke (Bergen Næringsråd) og Torleiv Ljones (Hardanger Næringsråd)

Referent: Martin Larsen Hirth

Agenda:

1. Behandle ønske om medlemskap fra Voss Næringshage
2. Innspill til tema for valgdebatt høsten 2013
3. Kompetanse
4. Infrastruktur/samferdsel
5. Innspill til regional plan for attraktive senter
6. Eventuelt

1. Behandle ønske om medlemskap fra Voss Næringshage

I etterkant av Hovedforum er det gjort sonderinger mot næringsforeninger på Voss for å invitere dem med i Næringsalliansen. Det har tidligere vært en strandet dialog med Destinasjon Voss og nystartede Voss Næringshage har kommet opp som mulig medlem i etterkant av hovedforumet.

Et grunnleggende premiss for medlemskap i Næringsalliansen er at foreningen skal være en privat medlemsforening, samtidig som den skal ha et bredt nedslagsfelt mht hvilke bedrifter som inkluderes.

Destinasjon Voss er primært et reiselivslag, mens Voss Næringshage har et betydelig offentlig bidrag gjennom SIVAs eierandel. På bakgrunn av dette vurderer Arbeidsutvalget det som unaturlig at noen av de to foreningene på nåværende tidspunkt blir invitert med i Næringsalliansen. 

2. Innspill til tema for valgdebatt høsten 2013

3.september arrangeres valgdebatt på Grand i samarbeid med Bergens Tidende. Atle Kvamme i Bergen Næringsråd og Sjur Holsen i Bergens Tidende leder debatten som også sendes på bt.no.

Arbeidsutvalget mener det er naturlig at Næringsalliansens to toppsaker; kompetanse og infrastruktur utgjør sentrale deler av innholdet.

For kompetansesporet er det naturlig å se på finansiering av FoU, riktig balanse mellom tilbud- og etterspørsel i utdanningsløp og fremdeles styrket realfagssatsing.

Under infrastruktur er det viktig å holde liv i NTP og forsikre seg om at prosjektene blir gjennomført. Spesielt gjelder dette for finansiering av prosjekt. Hordfast E39 er viktig. Andre naturlige tema er E16, Arnatunellen og Bybanen.

Andre tema er struktur på forvaltningsnivå; kommunesammenslåinger og hva skal skje med fylkeskommunen. Samt utfordringer med en stadig økende offentlig sektor og de kostnader det medfører.

3. Kompetanse

Martin Hirth har deltatt i arbeidsgruppen til konferansen Rett Kompetanse. Bergen Næringsråd ble invitert med som partner, men har bedt om at Næringsalliansen heller blir partner. Konferansen skal styrke samspillet mellom skole og næringsliv og blir arrangert 30.oktober.

4. Infrastruktur/samferdsel

Næringsalliansen sendte tidligere i vår et brev til samferdselsminister Marit Arnstad hvor det ble poengtert at situasjonen for E16 Bergen-Voss er uakseptabel. Det ble diskutert hvorvidt E16 skal følges opp ytterligere. Behovet for trafikksikring generelt bør være Næringsalliansens standpunkt i saken. Det ble besluttet å etterlyse svar på brevet.

5. Innspill til regional plan for attraktive senter

Anne Grete Sandtorv representerer Næringsalliansen i Hordaland fylkeskommunes plan for attraktive senter. I planen skal det bestemmes hvilke kriterier som avgjør status som regionssenter.

Det ble påpekt fra AU at debatten om hva som er regionalsenter burde kommet i etterkant av fremtidige kommunesammenslåinger.

Det er naturlig å se senterstruktur i tett sammenheng med kommunikasjonsløsninger. Næringsalliansen har i forbindelse med næringsarealprosjektet til BRB gitt støtte til tankegangen om tydelige regionssenter på Straume, Osøyro og Knarvik.

Anne Grete holder oss løpende orientert om videre arbeid.

6. Eventuelt

Lars Magne Bysheim orienterte om arbeid for å få landsdekkende CNC-linje ved Osterøy vgs. Det er ønskelig med et støttebrev fra Næringsalliansen. Arbeidsutvalget er positive til det og imøteser mer informasjon fra Bysheim om innhold til et slikt brev.

Per Aarsand tok opp muligheten for å rullere på møtene i arbeidsutvalget. Det er en avveining mellom hva som er praktisk lettest og det positive i å komme seg rundt. Saken bør diskuteres nærmere på neste møte.

Arbeidsutvalget ønsker et møte med ledelsen i NHO Hordaland for å se på samarbeidsformer og ansvarsområder mellom de to organisasjonene.

Martin Hirth ble takket av som administrasjonsekretær for Næringsalliansen. Krister Hoaas overtar ansvaret fra 1.august. Han kommer fra stilling som journalist i Bergens Tidende.

Legg igjen en kommentar