Bli medlem!

Ved å bli medlem i Samnanger Næringsforum kan du sjølv få innverknad på mange saker.

Næringsforumet kan også bistå næringsdrivande med hjelp og rettleiing i saker dei sjølv finn vanskelege.

Næringsforumet arrangerar blant anna:

  • Temakveldar der aktuelle saker vert tekne opp.
  • Kurs  – etter ynskje frå medlemmane.

Vil du vere med å påverke korleis din eigen kvardag som næringsdrivande i Samnanger skal vere, – meld deg inn som medlem i næringsforumet!

Eit høgt medlemstal gjev tyngde til dei utspela me gjer, og dei sakene me engasjerer oss i. Derfor er det viktig at du som næringsdrivande i Samnanger blir med!

Medlemskontingent pr år:

Enkeltmannsføretak: NOK 400

Føretak med tilsette: NOK 700

Som næringsdrivande i kommunen vil du få tilsendt brev med tilbod om medlemskap og innbetalingsgiro.

Dersom du mot formodning ikkje har fått giro tilsendt, kan du også betale inn kontigenten på dette kontonr:  3530.07.06884.  Husk då å merke innbetalinga med firmanavn.